دوشنبه 30 بهمن 1396 - 4 جمادي الثاني 1439 - 2018 فوريه 19
   
    1رکورد در مدت زمان 0.218ثانیه
    جستجو برای :
    ، تا پانزده سال نظام اجبارى نگیرند؛ ولى دو سال نگذشته بود که از نواحى قم گرفتند، .... گزیده الکلام...؛قانون نظام وظیفه در قم قانون نظام وظیفه در قم  شاه خودش به مرحوم آیت اللّه‏ آقاى حاج شیخ عبدالکریم حائرى صریحا قول
    • تعداد رکوردها : 1