شنبه 5 خرداد 1397 - 12 رمضان 1439 - 2018 مي 26
   
    2رکورد در مدت زمان 0.280ثانیه
    جستجو برای :
    ادب نقد و احترام به استاد ادب نقد و احترام به استاد   شنیدم مرحوم آشیخ محمد حسین اصفهانى به مرحوم آخوند خراسانى و درس
    فقاهتی (م صفر1365)از شاگردان میرزای شیرازی(م 1312)و آخوند خراسانی وی استاد مکاسب مرحوم آیتالله زنجانی
    • تعداد رکوردها : 2