شنبه 5 خرداد 1397 - 12 رمضان 1439 - 2018 مي 26
   
  13رکورد در مدت زمان 0.296ثانیه
  جستجو برای :
  احترام به برادر 16 آذر 1396 16:10
  ابوالفضل سه سال بزرگ تر بود ولی حاج آقا رضا به گونه ای به حاج آقا ابوالفضل احترام می کرد که گویا به پدرش احترام به برادر احترام به برادر   مرحوم حاج آقا رضا زنجانی در مقابل برادرش مرحوم حاج آقا ابوالفضل خیلی اظهار
  جلسه345 - اشاره اخرس در عقد نکاح - 15/ 7/ 80 ‏شود. این باعث نمی‏شود که ما بگوییم چون در نظر عرف مصلحت 19 درجه نیز با مصلحت 18 درجه مساوی
  ازدواج با بنت الاخ و بنت الاخت زوجه ـ بررسی شرط اذن زوجه در ازدواج با خواهر زاده یا برادر زاده جلسه 281 - حرمت بالمصاهره(محرمات جمعی) - 79/11/5 قبل گذشت. [10]. العروه، همان [11] ـ سوره لقمان، آیه 15. [12]. العروه الوثقی، همان. [13]. العروه الوثقی
  ‏کنیم. فرع دوم: نکاح عمه و خاله روی دختر برادر و دختر خواهر صحیح است هر چند اطلاعی از عقد جلسه 280 - حرمت بالمصاهره(محرمات جمعی) - 79/11/4 . [17]. الخلاف، ج 4، ص: 296؛ مساله 64. [18]. وسائل الشیعة، ج 20، ص: 490، رقم 26168، ح 10. [19]. العروة
  جلسه 279 - حرمت بالمصاهره - 79/11/3 ، ص: 830. [14]. الخلاف، ج 4، ص: 296؛ مساله 64. [15]. الخلاف، همان. [16]. المقنع (للشیخ الصدوق)، ص: 328
  جلسه100 - نظر خصی به زن اجنبی - 78/2/19 1، رجال برقی،  ص:58. [12] به عنوان نمونه کافی 1: 102/8, 3: 438/11, 4: 521/8 و 543/14. [13
  آنها با عموم «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»[1]ثابت شده با محارم رضاعی دیگر که از روایات جلسه 75 - نظر به محارم - 77/12/09 خواهیم داد. «õوالسلامõ» [1] . تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 292 ،ح1224. [2] . الوسیلة إلى نیل الفضیلة، ص: 302. [3] ـ توضیح کلام
  می کردند ولی وقتی به فاصله کمی شیخ علی از دنیا رفت، قضیه عکس شد. شیخ احمد کاشف الغطاء نیز به شکل خاصّی[1] از صحنه مرجعیت
  اقتضاء می کند که به خویشاوندان سببی هم احترام بگذاریم. فرضکنید که برادر شما همسر دارد، گاهی صله به برادر
  • تعداد رکوردها : 13