سه شنبه 22 آبان 1397 - 2018 نوامبر 13

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
شرط تأثیر امربه‌معروف و نهی از منکر
در مواردی که امربه‌معروف و نهی از منکر، در شخص گناهکار اثر فوری ندارد، وظیفه چیست؟
پاسخ
این فریضه لازم است، هرچند اثر آن در آینده باشد. درهرصورت رفتار و عمل شخص نباید موجب تایید گناه باشد.