چهارشنبه 31 مرداد 1397 - 2018 آگوست 22

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
شرط تأثیر امربه‌معروف و نهی از منکر
در مواردی که امربه‌معروف و نهی از منکر، در شخص گناهکار اثر فوری ندارد، وظیفه چیست؟
پاسخ
این فریضه لازم است، هرچند اثر آن در آینده باشد. درهرصورت رفتار و عمل شخص نباید موجب تایید گناه باشد.