چهارشنبه 31 مرداد 1397 - 2018 آگوست 22

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
اختصاص فضای عمومی به گروهی خاص
افرادی از مجتمع مسکونی ما هر شب ساعت ده تا دوازده در زمین چمن مجتمع مسابقه ورزشی برگزار می کنند و اجازه بازی به گروه‌های دیگر را نمی‌دهند. آیا این افراد می‌توانند با ادعای اینکه زمین چمن در این ساعت به ما اختصاص دارد،‌ مانع حضور دیگران شوند؟
پاسخ
اگر به همه ساکنین اختصاص دارد باید حق دیگران را هم رعایت کنند.