يکشنبه 3 تير 1397 - 2018 ژوئن 24

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
سپرده گذاری برای دریافت وام
آياسپرده گذاري در بانک ها و مؤسسات مالی، براي گرفتن وام جايزاست؟
پاسخ
اگر مجموع قرارداد سپرده گذاری و گرفتن وام عرفاً موجب سود بردن سپرده گذار باشد و وی تحقق معامله دوم را شرط کرده باشد، از حیله های رباست و جایز نیست. در غیر این صورت اگر بانک را وکیل کند که طبق قرارداد شرعی وام پبردازد و مطمئن باشد بانک بر اساس آن عمل می کند، و خود وام گیرنده هم به قرارداد عمل کند، جایز است.