يکشنبه 3 تير 1397 - 2018 ژوئن 24

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
ازدواج دائم پسر مسلمان با دختر اهل کتاب
حکم ازدواج دائم پسر مسلمان با دختر اهل کتاب چیست؟
پاسخ
صحیح و مکروه است البته کسی که زن مسلمان دارد باید از وی اذن بگیرد.