سه شنبه 26 دي 1396 - 2018 ژانوِيه 16

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
وقت شرعی نماز صبح
آیا وقت شرعی نماز صبح که در نرم افزار مؤسسه لواء آمده، مورد تأیید است؟ آیا در کشورهای دیگر نیز می توان به این جدول اعتماد کرد؟
پاسخ
مورد تأیید است، البته در شبهای روشن که مهتاب سبب می شود روشنی نور خورشید در افق نمایان نشود نمازگزار باید احتیاط کند و تا روشن شدن افق، نماز را تأخیر بیاندازد.