جمعه 29 تير 1397 - 2018 ژولاي 20

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
وارد کردن پوست لب در دهان برای روزه دار
آیا وارد شدن پوستهای کنده شدهی لب در دهان، روزه را باطل میکند؟
پاسخ
روزه باطل نمیشود مگر عمداً آن را فرو دهد.