پنج شنبه 31 خرداد 1397 - 2018 ژوئن 21

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
اختلافنظر پزشکان در روزه گرفتن بیمار
اگر برخی پزشکان، شخص بیمار را از روزهداری منع کنند ولی برخی دیگر روزهداری را برای او بدون ضرر بدانند، تکلیف آن شخص نسبت به گرفتن روزه چیست؟
پاسخ
اگر بترسد روزه برایش ضرر داشته باشد روزه نگیرد.