شنبه 5 خرداد 1397 - 2018 مي 26

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
کفاره روزه زن باردار و شیرده
زن باردار یا شیرده که روزه برای خودش یا بچه اش ضرر دارد باید کفاره روزه‌هایش را بلافاصله پس از ماه رمضان بپردازد یا صبر کند اگر نتوانست تا سال بعد قضایشان را بگیرد آن موقع بپردازد؟
پاسخ
اگر تا ماه رمضان بعد عذرش برطرف شود باید روزه ها را قضا کند و چنانچه روزه برای کودک ضرر دارد برای هر روز یک مد طعام(900گرم به حساب گندم) به مسکین بدهد و اگر روزه برای خودش ضرر دارد پرداخت فدیه بنابراحتیاط استحبابی است و اگر عذرش تا ماه رمضان آینده باقی باشد قضا ساقط می‌شود و برای هرروز یک مد طعام دیگر به عنوان کفاره تأخیر باید به مسکین بدهد.