يکشنبه 3 تير 1397 - 2018 ژوئن 24

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
تقلّب
تقلّب و پرسیدن سوال از همکلاسی در امتحانات مدرسه اشکال دارد؟
پاسخ
به طور کلّی اگر تقلب، مستلزم کذب به بلد بودن یا دروغی دیگر شود یا مزایایی بر آن مترتب باشد حرام است، در غیر این صورت هم بنابر احتیاط جایز نیست.