شنبه 2 تير 1397 - 2018 ژوئن 23

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
یک‌بار «بسم‌الله» گفتن برای ذبح تعدادی حیوان
آیا برای ذبح تعدادی از حیوانات( مثلا در ذبح با دستگاه)، یک‌بار تسمیه به نام خداوند کافی است یا باید برای هر یک از آن‌ها یک «بسم‌الله» گفته شود؟
پاسخ
به میزانی که موالات عرفی بین ذبح و تسمیه رعایت می‌شود یک تسمیه کفایت می‌کند.