شنبه 2 تير 1397 - 2018 ژوئن 23

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
قضای اعتکاف
قضای اعتکاف در چه صورتی واجب می‌شود؟
پاسخ
در موارد وجوب اعتکاف (به جهت عهد، قسم یا نذر معین یا روز سوم) اگر بدون عذر اعتکاف را ترک کند یا آن را فاسد نماید، باید قضای آن را بجا آورد.