پنج شنبه 6 ارديبهشت 1397 - 2018 آوريل 26

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
استعمال عطر برای معتکف
آیا استفاده از عطر جهت استحباب در نماز، برای معتکف جایز است؟
پاسخ
اگر موجب شود بوی آن را استشمام کند، جایز نیست.