شنبه 2 تير 1397 - 2018 ژوئن 23

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
استفاده از عیدی بچه‌ها
آیا پدر می‌تواند عیدی یا هدایایی را که دیگران به فرزندش می‌دهند، مصرف کند؟
پاسخ
اگر به مصلحت فرزند باشد ولیّ شرعی می‌تواند تصرف کند. در تصرف پدر یا جدّ پدری عدم مفسده کافی است.