پنج شنبه 6 ارديبهشت 1397 - 2018 آوريل 26

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
منصرف شدن از اقامت ده روز
مسافری که از نیت اقامت ده روزه خود منصرف شود حکم نماز او در مدتی که آن جاست، چگونه است؟
پاسخ
اگر پس از خواندن یک نماز چهار رکعتی منصرف شده، نمازش تمام است.