يکشنبه 3 تير 1397 - 2018 ژوئن 24

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
حالّ نشدن مهریه با طلاق یا فوت زن
در صورتی که مهریه زن مدت دار باشد، آیا طلاق دادن او یا فوتش باعث حالّ شدن مهریه می شود؟ و ورثه او حق مطالبه دارند؟
پاسخ
خیر حالّ نمی شود و ورثه تا قبل از رسیدن آن مدت، حق مطالبه ندارند.