پنج شنبه 6 ارديبهشت 1397 - 2018 آوريل 26

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
خواندن نماز قضای صبح قبل از نماز ظهر
کسی که نماز صبحش قضا شده و قضای آن را به جا نیاورده، می تواند نماز ظهر را بخواند؟ و اگر بخواند چه حکمی دارد؟
پاسخ
بنابراحتیاط قبل از نماز ظهر بخواند و اگر عمداً نماز ظهر را مقدم کرد، بنابر احتیاط نمازش را اعاده کند.