شنبه 2 تير 1397 - 2018 ژوئن 23

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
شک بین یک و دو در نماز چهار رکعتی
اگر نمازگزار در هنگام قرائت حمد بین رکعت اول و دوم شک کند، تکلیفش چیست؟
پاسخ
باید فکر کند اگر یقین یا گمانش به یک طرف رفت بنا بر همان بگذارد و گرنه باید آن قدر فکر کند که صورت نماز بهم بخورد که در این صورت نمازش باطل می شود.