يکشنبه 3 تير 1397 - 2018 ژوئن 24

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
حکم وطن با اقامت سه ماه در سال
شخصی قرار است برای همیشه هر سال سه ماه در یک مکانی زندگی کند، آیا حکم وطن را دارد؟
پاسخ
اگر عرفا آن جا محل زندگی او _ولو در بخشی از سال_ شمرده می شود و مثل کسی که آنجا وطن دائمی اوست زندگی می کند وطن وی محسوب می شود.