جمعه 31 فروردين 1397 - 2018 آوريل 20

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
رعایت شروط معامله
اگر در قرار داد بیع، شرط شود که مثلا خریدار حق فروش کالا را به شخص خاصی ندارد یا فقط خودش از آن استفاده کند، آیا این شرط باید رعایت شود؟
پاسخ
شرط مذکور نافذ است و بر خریدار واجب است که مراعات کند و در صورت تخلّف از این شرط، فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت.