دوشنبه 5 تير 1396 - 2017 ژوئن 26

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
البريد الإلكتروني :
الهاتف الجوال :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
سوال
خواندن نماز در آخر وقت
اگر برای نماز صبح شک کنیم که آیا آفتاب طلوع کرده یا خیر، نماز به چه نیتی خوانده شود؟
پاسخ
به نیت ادا یا ما فی الذمّه.