يکشنبه 29 بهمن 1396 - 2018 فوريه 18

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
خواندن نماز در آخر وقت
اگر برای نماز صبح شک کنیم که آیا آفتاب طلوع کرده یا خیر، نماز به چه نیتی خوانده شود؟
پاسخ
به نیت ادا یا ما فی الذمّه.