يکشنبه 29 بهمن 1396 - 2018 فوريه 18

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
اجاره به شرط رهن
آیا اجاره به شرط رهن که در حقیقت همان اجاره به شرط قرض است، جائز است؟
پاسخ
اگر موجر بگوید هر کس این مبلغ به من قرض دهد من خانه ام را به وی اجاره می دهم، صحیح است.