چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397 - 2018 آوريل 25

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
البريد الإلكتروني :
الهاتف الجوال :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
سوال
غسل با بدن خیس
آیا برای غسل باید بدن خشک باشد یا با بدن خیس نیز می توان نیت غسل کرد و غسل انجام داد؟
پاسخ
خشک بودن بدن لازم نیست.