شنبه 5 خرداد 1397 - 2018 مي 26

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
فضله پرندگان حرام گوشت
آیا فضله پرندگانی چون مرغ عشق و قناری که حرام گوشت هستند، نجس است؟
پاسخ
پاك است، اگر چه احتياط مستحب در اجتناب از آن است.