سه شنبه 1 اسفند 1396 - 2018 فوريه 20

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
نصب تصویر جاندار در مسجد
نصب تصویر انسان یا حیوان در مسجد چه حکمی دارد؟
پاسخ
احتیاط مستحب ترک نصب عکس و تصویر انسان و هر موجود دارای روح، در مسجد است.