سه شنبه 1 اسفند 1396 - 2018 فوريه 20

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
اعلان نجاست موکت به صاحب خانه
اگر مستاجری موکت خانه موجر را در زمان اجاره نجس کرده باشد آیا لازم است موقع تحویل منزل به موجر اعلام کند؟
پاسخ
لازم نيست. البته اگر به طور متعارف در معرض نجس شدن آب یا غذای دیگران باشد یا باعث مي شود كه نجاست به خاطر معاشرت به خودتان سرايت كند و عملتان باطل شود يا غذايتان نجس شود، بايد اطلاع دهید.