شنبه 9 ارديبهشت 1396 - 2017 آوريل 29

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
حدّ رعایت تجوید در نماز
برای نماز رعایت تجوید به چه اندازه لازم است؟
پاسخ
رعایت مخارج حروف و مدّهای لازم، در حد متعارف لازم است، ولی رعایت آن دسته از قواعد تجویدی که سبب زیباتر شدن قرائت می شود و بدون آن هم عرفاً گفته می شود که به عربی صحیح خوانده شده، لازم نیست.