شنبه 5 خرداد 1397 - 2018 مي 26

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
حدّ رعایت تجوید در نماز
برای نماز رعایت تجوید به چه اندازه لازم است؟
پاسخ
رعایت مخارج حروف به مقداری که در عرف عرب با توجه به اختلاف لهجه ها غلط شمرده نشود لازم است ولی رعایت مد لازم نیست. همچنین رعایت آن دسته ازواعد تجویدی که سبب زیباتر شدن قرائت می شود و بدون آن هم عرفاً گفته می شود که به عربی صحیح خوانده شده، لازم نیست.