چهارشنبه 1 خرداد 1398 - 2019 مي 22

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
تکرار کلمات در قرائت نماز
تکرار چندباره برخی از کلمات در قرائت نماز، برای اطمینان از صحت تلفظ آن کلمات، چه حکمی دارد؟
پاسخ
اگر منجر به وسواس نشود، اشکال ندارد. ولی اگر از روی وسواس باشد چنان‌چه بتواند به وسواس خود عمل نکند، نباید تکرار کند و گرنه باید نمازش را دوباره بخواند ولی اگر قدرت ندارد نمازش صحیح است.