شنبه 24 آذر 1397 - 2018 دسامبر 15

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
تکرار کلمات در قرائت نماز
تکرار چندباره برخی از کلمات در قرائت نماز، برای اطمینان از صحت تلفظ آن کلمات، چه حکمی دارد؟
پاسخ
اگر منجر به وسواس نشود، اشکال ندارد. ولی اگر از روی وسواس باشد چنان‌چه بتواند به وسواس خود عمل نکند، نباید تکرار کند و گرنه باید نمازش را دوباره بخواند ولی اگر قدرت ندارد نمازش صحیح است.