شنبه 24 آذر 1397 - 2018 دسامبر 15

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
جعل هویت
جعل هویت به این صورت که شخص، هویت واقعی خود را پنهان و هویتی مجعول ابراز و اعلام نماید، در غیر موارد تقیه و اضطرار چه حکمی دارد؟
پاسخ
چنانچه مستلزم کذب یا حرام دیگری باشد، جایز نیست؛ در غیر این صورت هم اگر خلاف قانون باشد اشکال شرعی دارد.   .