شنبه 24 آذر 1397 - 2018 دسامبر 15

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
اقرار اجباری
اگر متهم در دادگاه ادعا کند که در مراحل بازجویی تحت فشار و شکنجه اقرار به جرم کرده و قسم یاد کند که به اجبار اقرار نموده است، آیا می‌توان به اقرار ترتیب اثر داد؟
پاسخ
اصل اقرار باید ثابت باشد. همچنین باید ثابت شود محیط اقرار نوعا موجب خوف و اکراه نبوده است.