چهارشنبه 24 مرداد 1397 - 2018 آگوست 15

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
فراگرفتن اطراف زخم به وسیلۀ جبیره
معمولاً پانسمان یا چسب زخم اطراف زخم را هم فرا میگیرد. در این صورت تکلیف شخص برای وضو چیست؟
پاسخ
اگر در حد معمول اطراف زخم را گرفته وضوی جبیرهای بگیرد اما اگر بیشتر از آن باشد و امکان جدا کردن نباشد، چنانچه مانع مذکور در اعضای تیمم است، به دستور وضوی جبیره عمل کند. در غیر این صورت باید تیمم کند و وضوی جبیره هم بگیرد.