سه شنبه 4 تير 1398 - 2019 ژوئن 25

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
آدرس الکترونيک :
شماره موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
فراگرفتن اطراف زخم به وسیلۀ جبیره
معمولاً پانسمان یا چسب زخم اطراف زخم را هم فرا میگیرد. در این صورت تکلیف شخص برای وضو چیست؟
پاسخ
اگر در حد معمول اطراف زخم را گرفته وضوی جبیرهای بگیرد اما اگر بیشتر از آن باشد و امکان جدا کردن نباشد، چنانچه مانع مذکور در اعضای تیمم است، به دستور وضوی جبیره عمل کند. در غیر این صورت باید تیمم کند و وضوی جبیره هم بگیرد.