چهارشنبه 24 مرداد 1397 - 2018 آگوست 15

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
سکونت طولانی بدون قصد توطن
اگر شخصی بدون قصد توطّن، مدت طولانی مانند ده سال در شهری بماند، آیا آن شهر وطن او به شمار می آید؟ اساساً میزان برای صدق توطن چه مقدار است؟
پاسخ
آن محل در حکم وطن اوست و نمازش در آنجا تمام است. وطن جایی است که فرد بخواهد به صورت دائم یا غیر محدود یا به مدتی طولانی -مثلاً بیست_ سی سال- در آنجا بماند به گونهای که عرف، بدون قید، آنجا را محل زندگی وی بداند.