جمعه 25 آبان 1397 - 2018 نوامبر 16

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
انجام مفطر با عدم اطلاع از مبطل بودن آن
اگر کسی از روی نا آگاهی، کاری انجام داده که روزه را باطل میکند و فکر میکرده روزه باطل نمیشود، روزه او چه حکمی دارد؟
پاسخ
روزهاش باطل است و باید بعداً قضا کند و اگر احتمال هم نمیداده این کارش حرام است، کفاره ندارد.