جمعه 29 تير 1397 - 2018 ژولاي 20

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
انجام مفطر با عدم اطلاع از مبطل بودن آن
اگر کسی از روی نا آگاهی، کاری انجام داده که روزه را باطل میکند و فکر میکرده روزه باطل نمیشود، روزه او چه حکمی دارد؟
پاسخ
روزهاش باطل است و باید بعداً قضا کند و اگر احتمال هم نمیداده این کارش حرام است، کفاره ندارد.