جمعه 25 آبان 1397 - 2018 نوامبر 16

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
ترک روزه به خیال عادت ماهانه
اگر خانمی به خیال اینکه در ایام عادت است روزهاش را افطار کرده ولی بعداً متوجه شود که در آن زمان مستحاضه بوده است، وظیفهاش نسبت به روزههایی که نگرفته چیست؟
پاسخ
باید روزه‌ ها را قضا نماید ولی کفّاره ندارد.