جمعه 25 آبان 1397 - 2018 نوامبر 16

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
جاگرفتن در صف جماعت
شخصی با گذاشتن مهر در صف جماعت جا گرفته است. اگر نماز جماعت شروع شود در چه صورتی می‌توان جای او را گرفت؟
پاسخ
گذاشتن هر چیزی که عرفا برای شخص حق سبق می‌آورد کفایت می‌کند و این حق تا رکوع رکعت اول نماز باقی است.