پنج شنبه 6 ارديبهشت 1397 - 2018 آوريل 26

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
جاگرفتن در صف جماعت
شخصی با گذاشتن مهر در صف جماعت جا گرفته است. اگر نماز جماعت شروع شود در چه صورتی می‌توان جای او را گرفت؟
پاسخ
گذاشتن هر چیزی که عرفا برای شخص حق سبق می‌آورد کفایت می‌کند و این حق تا رکوع رکعت اول نماز باقی است.