جمعه 25 آبان 1397 - 2018 نوامبر 16

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
اطلاع نداشتن از تعداد نمازهای قضا
چند سال بود که در خواندن نمازهایم سستی می‌کردم و گاه گاهی نمازم قضا می‌شد. اکنون می‌خواهم قضای آن نمازها را بجا بیاورم ولی تعداد آن‌ها را نمی‌دانم. وظیفه‌ام چیست؟
پاسخ
اکتفا به حداقل میزان قضای محتمل، کافی است اگرچه بهتر است حداکثر قضای محتمل بجا آورده شود.