جمعه 29 تير 1397 - 2018 ژولاي 20

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
اطلاع نداشتن از تعداد نمازهای قضا
چند سال بود که در خواندن نمازهایم سستی می‌کردم و گاه گاهی نمازم قضا می‌شد. اکنون می‌خواهم قضای آن نمازها را بجا بیاورم ولی تعداد آن‌ها را نمی‌دانم. وظیفه‌ام چیست؟
پاسخ
اکتفا به حداقل میزان قضای محتمل، کافی است اگرچه بهتر است حداکثر قضای محتمل بجا آورده شود.