دوشنبه 30 بهمن 1396 - 2018 فوريه 19

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
جواب سلام در فضای مجازی
آیا جواب سلام پیامک، ایمیل، تلگرام و ... واجب است؟
پاسخ
چنانچه در قالب یک ارتباط زنده باشد، واجب است.