جمعه 25 آبان 1397 - 2018 نوامبر 16

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
جواب سلام نامحرم
پاسخ دادن به سلام نامحرم چه حكمي دارد؟
پاسخ
جواب سلام واجب است ولی باید به گونه‌ای باشد که مفسده ای هم بر آن مترتب نشود.