جمعه 29 تير 1397 - 2018 ژولاي 20

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
جواب سلام نامحرم
پاسخ دادن به سلام نامحرم چه حكمي دارد؟
پاسخ
جواب سلام واجب است ولی باید به گونه‌ای باشد که مفسده ای هم بر آن مترتب نشود.