دوشنبه 30 مهر 1397 - 2018 اکتبر 22

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
رد مظالم
رد مظالم چیست و چگونه باید پرداخت شود؟
پاسخ
به ادای حقوق مالی که بر گردن انسان است و امکان دسترسی به صاحبان آنها را ندارد، "رد مظالم" گفته می شود که باید با اجازه حاکم شرع به فقیر صدقه داده شود.