چهارشنبه 3 بهمن 1397 - 2019 ژانوِيه 23

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
رد مظالم
رد مظالم چیست و چگونه باید پرداخت شود؟
پاسخ
به ادای حقوق مالی که بر گردن انسان است و امکان دسترسی به صاحبان آنها را ندارد، "رد مظالم" گفته می شود که باید با اجازه حاکم شرع به فقیر صدقه داده شود.