چهارشنبه 24 مرداد 1397 - 2018 آگوست 15

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
رد مظالم
رد مظالم چیست و چگونه باید پرداخت شود؟
پاسخ
به ادای حقوق مالی که بر گردن انسان است و امکان دسترسی به صاحبان آنها را ندارد، "رد مظالم" گفته می شود که باید با اجازه حاکم شرع به فقیر صدقه داده شود.