جمعه 27 مهر 1397 - 2018 اکتبر 19

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

تحصيلات :
نام کامل :
آدرس الکترونيک :
شماره موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
فال گرفتن و دریافت پول
گرفتن فال قهوه و مانند آن و دریافت وجه بابت آن چه حکمی دارد؟
پاسخ
این امور مستند شرعی و عقلایی ندارد و دریافت پول بابت آن شایسته نیست. سزاوار است مومنین در تمام شؤون زندگی خود بر اساس آگاهی و استناد به قرآن و روایات شریفه و مشورت با افراد متخصص و متعهد رفتار نمایند.