چهارشنبه 31 مرداد 1397 - 2018 آگوست 22

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
بیدار کردن شخصی برای نماز باوجود ناراحتی وی
شخصی خواب سنگینی دارد و هنگامی‌که برای نماز صبح او را بیدار می‌کنیم ناراحت می‌شود. آیا بیدار كردن او جایز است؟
پاسخ
بیدار کردن به گونه‌ای که احسان به وی حساب شود همانند این‌که باعث شود نسبت به خواندن نماز در وقت، عادت کند یا آبرویش در مقابل دیگران حفظ شود یا برای جلوگیری از معصیت در ترک نماز باشد، جایز است بلکه اگر بدانید در فرضی که بیدار می شود نمازش را می‌خواند بیدار کردن وی جایز است.