جمعه 31 شهريور 1396 - 2017 سپتامبر 22

خمس

در هفت چیز خمس است که یکی از آنها منفعت کسب می باشد یعنی هرگاه انسان از تجارت يا صنعت يا كسبهاى ديگر سودى به دست آورد چنانچه از مخارج سال خود و عيالاتش زياد بيايد، بايد خمس يعنى يك‌پنجم آن را بدهد.

مصرف خمس: نصف آن سهم سادات است و بايد به سيّد فقير يا سيّد يتيم يا به سيّدى كه در سفر درمانده شده بدهند، سهم سادات را بايد به مجتهد جامع الشّرائط داد تا به مصرف آن برساند، يا با اجازۀ وى، آن را به مصرفش برسانند، نصف ديگر خمس سهم امام عليه السلام است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشّرائط بدهند يا به مصرفى كه او اجازه مى‌دهد برسانند،

 

 

نام و نام خانوادگی صاحب وجه :
نام و نام خانوادگی ارسال کننده :
مبلغ وجه :
مبلغ وجه :
ریال
بابت :
تلفن :
همراه:
ارسال رسید به ایمیل:
ارسال رسید به نشانی پستی: