سه شنبه 31 ارديبهشت 1398 - 2019 مي 21
   
  2596رکورد در مدت زمان 0.156ثانیه
  عبارت مورد جستجو :
  جوامع مختلف در حال تغییر و تحول هستند و کسانی در این تغییر و تحولات نقش ایفاء می کنند و تأثیرگذاری بیشتری دارند که برای برقراری ارتباط با مردم تلاش بیشتری می کنند.
  در جلسه گذشته، اولین روایتی که برای اثبات استصحاب به آن استدلال شد، روایت زراره بود. در این جلسه، سند روایت از حیث اضمار و از حیث وثاقت احمد بن محمد بن حسن مورد بررسی قرار می گیرد. نسبت به دلالت این روایت شبهه ای مطرح شده که استاد معظم در ادامه مبحث از این شبهه پاسخ خواهند داد.
  در ضمن مباحث گذشته به این نکته اشاره شد که شیخ انصاری; خطابات شارع را مختص ملتفتین می داند، به این تناسب بحث «امر به شیئ مقتضی نهی از ضد» بیان گردید. اصولیین برای تصحیح ضد (در جایی که ضد امری عبادی باشد) راه حل هایی بیان نموده اند که استاد معظم در جلسه گذشته آن راه حل ها را شرح دادند. در این جلسه حضرت استاد نظر خود مبنی بر عدم شمول خطابات شارع نسبت به نائم و غافل را شرح خواهند داد. ایشان در ادامه مبحث، ادله استصحاب و دلالت روایات بر این اصل را بیان خواهند نمود. اولین روایتی که برای اثبات استصحاب به آن استدلال شده، روایت زراره است. در این جلسه سند این روایت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
  از مباحث مطرح شده در جلسات سابق، اعتبار یا عدم اعتبار فعلیت شک در جریان اصل استصحاب بود. محقق داماد با تمسک به برخی ادله ، فعلیت شک را در استصحاب معتبر ندانستند. در جلسه گذشته حضرت استاد در ادله مذکور مناقشه نموده، کلام ایشان را نپذیرفتند. در ضمن مباحث به این نکته اشاره شد که شیخ انصاری خطابات شارع را مختص ملتفتین می داند. به تناسب این نکته، بحث «امر به شیئ مقتضی نهی از ضد» بیان گردید. اصولیین برای تصحیح ضد (در جایی که امری عبادی باشد) راه حل هایی بیان نموده اند. استاد معظم در این جلسه آن راه حل ها را شرح می دهند.
  ایشان می فرمود: من راهی برای کنترل عصبانیتم پیدا کرده بودم
  در حال حاضر، تحقیقات شیخ در هر مسأله ای جزء تحقیقات درجه اول است و این گونه نیست که بگوییم نظریات اصولی و فقهی شیخ، دیگر کهنه شده است، بلکه درست بر عکس است و چنین به نظر می رسد که آرای شیخ مرحله نهایی را طی کرده و پس از وی تنزّل آغاز شده است.
  میرزا به تمام معنی مواظب و مراقب خودش بود!
  ایشان روزی می بیند که فردی به شدت به آقای سید اسماعیل صدر اعتراض می کند و ایشان مجبور می شود بگوید این پولی که من الآن به تو می دهم، از ناحیة آقای صدر است. بعد که آقای صدر این مطلب را متوجه شدند، خیلی ناراحت می شوند و می گویند که قرار نبود این مطلب را کسی بفهمد، تو چرا اظهار کردی؟
  از مباحث مطرح شده در جلسات سابق، اعتبار یا عدم اعتبار فعلیت شک در جریان اصل استصحاب بود. محقق داماد; با تمسک به ادله ای، فعلیت شک را در استصحاب معتبر نمی دانند. در این جلسه حضرت استاد ادله ایشان را مورد نقد قرار می دهند.
  در جلسه گذشته بیان گردید که اصل استصحاب از اصول بسیار مهم و مبتلی به در نزد مسلمین است که پدر شیخ بهایی; برای اولین بار این اصل را با استفاده از اخبار اثبات فرموده است. شک، از مقومات استصحاب است که شیخ; شک فعلی را معتبر دانستند بر خلاف محقق داماد; که فعلیت شک را لازم ندانستند. در این جلسه نظر محقق داماد; به تفصیل بیان می شود و حضرت استاد در آن مناقشه می نمایند. در ادامه جلسه اشکال مرحوم حائری بر شیخ; ذکر می گردد لکن این اشکال نیز مورد پذیرش استاد واقع نمی گردد. در ادامه به تناسب بحث این سوال مطرح می گردد که آیا در جریان قاعده فراغ، احتمال اذکریّت معتبر است یا نه؟
  • تعداد رکوردها : 2596