سه شنبه 4 تير 1398 - 2019 ژوئن 25
   
  2601رکورد در مدت زمان 0.140ثانیه
  عبارت مورد جستجو :
  در حال حاضر، تحقیقات شیخ در هر مسأله ای جزء تحقیقات درجه اول است و این گونه نیست که بگوییم نظریات اصولی و فقهی شیخ، دیگر کهنه شده است، بلکه درست بر عکس است و چنین به نظر می رسد که آرای شیخ مرحله نهایی را طی کرده و پس از وی تنزّل آغاز شده است.
  میرزا به تمام معنی مواظب و مراقب خودش بود!
  ایشان روزی می بیند که فردی به شدت به آقای سید اسماعیل صدر اعتراض می کند و ایشان مجبور می شود بگوید این پولی که من الآن به تو می دهم، از ناحیة آقای صدر است. بعد که آقای صدر این مطلب را متوجه شدند، خیلی ناراحت می شوند و می گویند که قرار نبود این مطلب را کسی بفهمد، تو چرا اظهار کردی؟
  از مباحث مطرح شده در جلسات سابق، اعتبار یا عدم اعتبار فعلیت شک در جریان اصل استصحاب بود. محقق داماد; با تمسک به ادله ای، فعلیت شک را در استصحاب معتبر نمی دانند. در این جلسه حضرت استاد ادله ایشان را مورد نقد قرار می دهند.
  در جلسه گذشته بیان گردید که اصل استصحاب از اصول بسیار مهم و مبتلی به در نزد مسلمین است که پدر شیخ بهایی; برای اولین بار این اصل را با استفاده از اخبار اثبات فرموده است. شک، از مقومات استصحاب است که شیخ; شک فعلی را معتبر دانستند بر خلاف محقق داماد; که فعلیت شک را لازم ندانستند. در این جلسه نظر محقق داماد; به تفصیل بیان می شود و حضرت استاد در آن مناقشه می نمایند. در ادامه جلسه اشکال مرحوم حائری بر شیخ; ذکر می گردد لکن این اشکال نیز مورد پذیرش استاد واقع نمی گردد. در ادامه به تناسب بحث این سوال مطرح می گردد که آیا در جریان قاعده فراغ، احتمال اذکریّت معتبر است یا نه؟
  در این جلسه استدلال بعض فقهاء به روایت حسین بن ابی العلاء مبنی بر عدم اشتراط قاعده فراغ به احتمال اذکریت بیان می شود. محقق خویی از این روایت پاسخی داده اند که مورد پذیرش استاد معظم واقع نمی گردد. ایشان در ادامه مفاد روایت را توضیح می دهند و در نهایت قائل به این می شوند که روایت حسین بن ابی العلاء به قاعده فراغ ارتباطی ندارد از این رو در مواردی که علم به غفلت وجود دارد، قاعده فراغ جاری نمی شود و باید احتیاط کرد.
  در جلسه گذشته نظر محقق داماد مبنی بر عدم لزوم فعلیت شک در استصحاب تبیین گردید که مورد مناقشه حضرت استاد واقع شد. در ادامه جلسه اشکال مرحوم حائری بر شیخ8 ذکر گردید که این اشکال نیز مورد پذیرش استاد واقع نشد. در ادامه به تناسب بحث این سوال مطرح گردید که آیا در جریان قاعده فراغ، احتمال اذکریّت معتبر است یا نه؟ در این جلسه حضرت استاد استدلال محقق خویی بر مشروط بودن قاعده فراغ به احتمال اذکریت را توضیح می دهند. محقق خویی8 در ابتدا این اشتراط را با توجه به اصل عقلائی توجیه کرده، سپس با استفاده از روایات بر آن استدلال می نمایند. لکن استاد معظم چنین اصل عقلائی را انکار نموده، در استدلال به روایت مناقشه می کنند اما ایشان در ادامه درس از مناقشه مذکور پاسخ می دهند و دلالت روایات بر چنین اشتراطی را صحیح می دانند.
  اثبات اصل استصحاب از طریق اخبار
  در جلسات قبل استدلال عقلی شیخ; بر حجیت خبر واحد تبیین شد. ایشان نسبت به این دلیل عقلی، مناقشاتی را مطرح کردند که در جلسه گذشته مناقشه اول ایشان بررسی شد. مرحوم آخوند در صدد پاسخ از این مناقشه برآمدند لکن استاد معظم پاسخ ایشان را ناتمام دانستند. در این جلسه مناقشه دوم و سوم شیخ; نسبت به این استدلال بررسی می شود. در ادامه جلسه استاد معظم با توجه به عبارت شیخ;، مبحث وجوب الالتزام بما جاء به النبی ص را بررسی کرده، در کلام شیخ; مناقشه خواهند نمود.
  از جمله ادله ای که شیخ انصاری بر حجیت خبر واحد اقامه کردند، دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد بود. در جلسه گذشته استدلال عقلی شیخ بر حجیت خبر واحد تبیین شد. این دلیل عقلی مبتنی بر مقدماتی بود که مورد مناقشه استاد معظم واقع شد. حضرت استاد در ادامه جلسه این استدلال عقلی شیخ را با استفاده از تعبیر دیگر ایشان ترمیم نمودند. شیخ نسبت به استدلال عقلی، مناقشاتی را مطرح نموده است که در این جلسه مناقشه اول ایشان بررسی می شود. مرحوم آخوند در صدد پاسخ از این مناقشه برآمده اند لکن استاد معظم پاسخ ایشان را ناتمام می دانند.
  • تعداد رکوردها : 2601